Seja - 18. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 24. 11. 2016

Vabilo:

Vabilo za 18. sejo Občinskega sveta.

*********************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 17. seja Občinskega sveta.

4. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem,

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.

5. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017,

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017.

6. osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško.
Statut Občine Krško - UPB 2.

7. osnutek Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško,

Osnutek Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško.

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / III.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / III..

8./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / V.,

Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / V..

9. predlogi sklepov za odpis terjatev:
9./1. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov in terjatev, izhajajočih iz tega naslova,

Predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov in terjatev, izhajajočih iz tega naslova.

9./2. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil komunalne takse.

Predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil komunalne takse.

**********************
Predlog za dodatno točko:

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek.

ZN IC Žadovinek - spr 07 - uvod.
ZN IC Žadovinek - spr 07.
ZN IC Žadovinek - spr 07 - zloženka (tekstualni del).
ZN IC Žadovinek - spr 07 - skica.
ZN IC Žadovinek - spr 07 - potrjena stališča do pripomb in predlogov.