Seja - 13. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 3. 3. 2016

Vabilo:

Vabilo za 13. sejo Občinskega sveta.

************************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na: - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 12. seja Občinskega sveta.

4. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2015,

Predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2015.

5. delovanje gospodarskih javnih služb:
5./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2016 za območje občine Krško,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2016 za območje občine Krško.
Letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2016 za območje občine Krško.
Priloga 1: Program porabe sredstev najemnine...
Priloga 2: Program rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest...

5./2. predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško,

Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe: Dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe: Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe: Dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov v občini Krško.

5./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško,

Predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško.

6. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško.

7. osnutek Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško.

8. osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško.

9. predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško,

Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško.
Program opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško.
Karta 1 - vodovod.
Karta 2 - kanalizacija.
Karta 3 - ceste.
Karta 4 - ravnanje z odpadki.
Karta 5 - posebna območja opremljanja.

10. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško.

11. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2016 in višini financiranja posameznih programov,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2016 in višini financiranja posameznih programov.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2016 in višini financiranja posameznih programov.

12. predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Krško.

Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Krško.