Seja - 7. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 7. seje Občinskega sveta.

Zapisnik seje:

Zapis 7. seje Občinskega sveta.

********************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. informacija o bodočih projektih v Nuklearni elektrarni Krško,

Sklep o obveščanju o bodočih projektih v Nuklearni elektrarni Krško.

4. informacija o bodočih projektih v Nuklearni elektrarni Krško,
5. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
5./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
5./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
5./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
5./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
5./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
5./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
5./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Sklepi o izdaji soglasij k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško in vrtcih pri osnovnih šolah v občini Krško.

6. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.

7. predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2015/2016,

Sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2015/2016.

8. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

9. predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2015,

Sklep o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2015.

10. predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem,

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem.

11. premoženjsko-pravne zadeve:
11./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2015,

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2015.

11./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015.

11./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / II.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / II..

11./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / II.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / II..

11./5. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi in omejitvi lastninske pravice na delu nepremičnine parc.št. 371/5, vpisane v k.o. 1357 - Brestanica in nakupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 372/1 in parc.št. 365/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica.

Sklep o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi in omejitvi lastninske pravice na delu nepremičnine parc.št. 371/5, vpisane v k.o. 1357 - Brestanica in nakupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 372/1 in parc.št. 365/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica.