Seja - 7. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 22. 6. 2015

Vabilo:

Vabilo za 7. redno sejo Občinskega sveta.

*********************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 6. seja.

4. informacija o bodočih projektih v Nuklearni elektrarni Krško,
(v skladu z dogovorom na seji Kolegija Občinskega sveta se točka obravnava na redni seji OS)

Zahteva za obravnavo točke (oz. sklic izredne seje).
Odgovor Občinske uprave Občine Krško.
Odgovor Nuklearne elektrarne Krško.
Odgovor družbe GEN energija.
Odgovor Uprave RS za jedrsko varnost.
Odgovor Agencije za radioaktivne odpadke.

5. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
5./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
5./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
5./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
5./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
5./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
5./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
5./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Predlogi sklepov o izdaji soglasij k sistemizacijam delovnih mest vrtcem v občini Krško.
Obrazložitev.

6. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.
Priloga - tabele.

7. predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2015/2016,

Predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2015/2016.

8. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

9. predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2015,

Predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2015.

10. predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem,

Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem.

11. premoženjsko-pravne zadeve:
11./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2015,
11./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015,
11./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / II.,
11./4. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / II.,
11./5. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi in omejitvi lastninske pravice na delu nepremičnine parc.št. 371/5, vpisane v k.o. 1357 - Brestanica in nakupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 372/1 in parc.št. 365/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica.

Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2015.
Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2015.
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2015 / II..
Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2015 / II..
Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nakupu oziroma razlastitvi in omejitvi lastninske pravice na delu nepremičnine parc.št. 371/5, vpisane v k.o. 1357 - Brestanica in nakupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 372/1 in parc.št. 365/1, vpisanih v k.o. 1357 - Brestanica.