Seja - 5. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 5. redne seje OS.

Zapisnik seje:

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta.

*******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predstavitev Letnega poročila 2014 družbe Rudar Senovo d. o. o.,

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2014 družbe Rudar Senovo d. o. o..
Letno poročilo 2014 družbe Rudar Senovo d. o. o..

5. volitve in imenovanja:
5./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško.

5./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov občinske uprave (ustanovitelja) v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD),
5./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD),

Sklepa o imenovanju predstavnikov občinske uprave (ustanovitelja) in o imenovanju predstavnika uporabnikov v svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD).

6. osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško,
...osnutek sprejet...

7. osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško.

8. predlog Sklepa o spremembi načrta vizualno komunikacijskih objektov (VKO),

Sklep o spremembi načrta vizualno komunikacijskih objektov (VKO).
Načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO) - sprememba - preglednica.
Načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO) - sprememba - grafični prikaz.

9. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov,

Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov.

10. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k predlogu Pokopališkega reda za pokopališče Zdole,

Sklep o izdaji predhodnega soglasja k predlogu Pokopališkega reda za pokopališče Zdole.

11. predlog Sklepa o finančni pomoči Občini Bajina Bašta pri odpravi posledic naravne nesreče,

Sklep o finančni pomoči Občini Bajina Bašta pri odpravi posledic naravne nesreče.

12. obravnava problematike »romskega naselja Loke« iz vidika dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gmajna 3,

Sklep glede problematike »romskega naselja Loke« iz vidika dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Gmajna 3.

13. premoženjsko-pravne zadeve:
13./1. predlog Sklepa o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2015,

Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1 / 2015.

13./2. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice na nepremičninah parc.št. 149/5, parc.št. 149/3, parc.št. 149/2 in parc.št. 205/0, k.o. Senovo.

Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice na nepremičninah parc.št. 149/5, parc.št. 149/3, parc.št. 149/2 in parc.št. 205/0, k.o. Senovo.